“อัศวิน” ชื่นชม อสส.กทม. ร่วมดูแลประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาด

“ผู้ว่าฯอัศวิน” เปิดประชุมจี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคในชุมชน ระบุอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม พร้อมมอบเสื้อสำหรับปฏิบัติงานในชุมชนให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขต

16 มี.ค. 65 / พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบเสื้อสำหรับปฏิบัติงานในชุมชนให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขต รวมจำนวน 69 ชุด โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครของศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครของศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยถือเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในช่วงภาวะวิกฤต โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครถือเป็นเครือข่ายสุขภาพสำคัญที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหน้าที่สำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ดูแลผู้รับการกักกันตัว ติดตามอาการผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้านและชุมชนพร้อมส่งต่อเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา แนะนำ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ตลอดจนประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยที่พบใหม่ให้ได้รับการดูแลรักษาตามระบบให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน ที่จะเปลี่ยนจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่น อันจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นเมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โอกาสนี้ ขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชน ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการปฏิบัติงานของทุกคนถือเป็นบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของระบบการทำงานและเป็นสิ่งยืนยันถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครที่สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้คุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ จงเป็นพลังให้ทุกคนและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไป

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน