มทร.ล้านนา ร่วม ไฟฟ้าหงสา ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตร

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ และกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สำหรับการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในเรื่องของ “การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์” ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์สุกรแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียม การรีดน้ำเชื้อ การดูแลแม่สุกรและลูกสุกรระหว่างคลอดและหลังการคลอด การเลี้ยงสุกรตามช่วงอายุ และการให้อาหารสุกรแม่พันธุ์ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ทางคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่อง การเลี้ยงสุกร มาก่อนหน้านี้ และสามารถมีแนวทางในการต่อยอดอาชีพในชุมชนของตนเองได้ และหลังจากการมาทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางกลุ่มคณะที่มาศึกษาดูงาน มีความคาดหมายที่จะนำองค์ความรู้และเทคนิค เรื่องของ“การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์” ที่ได้รับ นำไปปรับใช้และปฏิบัติในชุมชนของตนเองมีการต่อยอด อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่เคยมาทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้ในหลายด้านที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ผ่านมาและเป้าหมายต้องสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตนเองได้ ตามแนวทางโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปได้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์