3หนุ่มขึ้นแท่นรองกรรมการผู้จัดการ”ธพว.”

แชร์

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง 3 “รองกรรมการผู้จัดการ” เสริมครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน ขับเคลื่อนองค์กรเดินหน้าเต็มศักยภาพ

9ก.ย.64/ คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย

– นายพิชิต มิทราวงศ์   รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการ

มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564

– นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์   รับผิดชอบ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุุรกิจและผู้ประกอบการ

มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564

– นายชาตรี เวทสรณสุธี  รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จากมติดังกล่าว เมื่อรวมกับรองกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบัน คือ นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง  รับผิดชอบ กลุ่มงานกำกับการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์   รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน นี้ ซึ่งธนาคารได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการท่านใหม่มาสานต่องานได้ทันที ส่งผลให้ในต้นเดือนตุลาคม นี้ ธพว. จะมีรองกรรมการผู้จัดการ 5 ท่าน ครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน  สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์