มมส.ช่วยนิสิตต่อเนื่องลดค่าเทอม ค่าหอ ซัมเมอร์ เทอม 3/2563

แชร์

รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) มีความห่วงใยต่อนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ปี 2564 ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน การเรียน สุขภาพ และจิตใจ ที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้นิสิต เต็มขีดสุดความสามารถที่มหาวิทยาลัยสามารถจะทำได้ ทั้งการลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ทั้งที่ได้ให้ไปแล้วและกำลังให้ในปัจจุบัน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมเป็นเงินมากกว่า 240 ล้านบาท ได้แก่

ช่วยเหลือด้วยการลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2562 ลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 130,000,000 บาท)ช่วยเหลือด้วยการลดค่าหอพักภาคเรียนที่ 3/2562 ฟรีค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าหอ 50% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าหอ 50% (รวมเป็นเงินประมาณ 15,000,000 บาท) ช่วยเหลือนิสิตด้วยการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 4,500,000บาท และล่าสุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม50% ลดค่าหอพัก 50% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% ลดค่าหอพัก 50%

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 15% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 83,000,000 บาท)และเตรียมให้ทุนการศึกษาอีกจำนวน 4,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,598,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโครงการต่างๆให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช และคณะ ประกอบด้วย โครงการมาตรการฉุกเฉินเพื่อต้าน COVID-19 ,โครงการตรวจทางอณูชีวะโมเลกุลของไวรัสซาร์สโควี-2 เพื่อรองรับวิกฤตโรคระบาดCOVID-19,โครงการนวัตกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ คณะวิทยาศาสตร์, และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ คณะเภสัชศาสตร์ ตลอดระยะเวลามากกว่า 1 ปี ที่ทุกคนได้รับผลกระทบ สิ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเยียวยานิสิต ในการลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาโรคระบาด เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยทุ่มช่วยเหลือนิสิต รวมกว่า 240,000,000 บาท

ทีมข่าวมหาสารคาม รายงาน


แชร์