เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโครงการการจัดการความรู้มรภ.มหาสารคาม

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้จัดให้มีการจัดโครงการ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของภาคีเครือข่าย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ร่วมนำเสนอผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในรูปแบบของบูธนิทรรศการ และบรรยายพิเศษในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ไปสู่ท้องถิ่น ทั้งชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานสถานศึกษา โดยการบูรณาการทำงานแบบองค์รวม เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ นำเทคโนโลยีมาขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง เกิดพื้นที่ชุมชนต้นแบบ และขยายผลสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อยอดการดำเนินโครงการ และถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน