กกต.ให้รางวัลนำจับ “ทุจริตเลือกตั้ง” 1 ล้านบาท

เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสกลนคร ร่วมเวทีเสวนาการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ พร้อมสื่อสารการเลือกตั้ง 2566 ไปสู่ประชาชน ประกาศให้รางวัลนำจับทุจริตเลือกตั้ง 1 ล้านบาท

วันที่ 16 มี.ค 66 กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ตามโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดประเด็นการสื่อสารในเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร นางอุไรลักษณ์ จุลณีย์ ผู้ประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อปมช.) ผู้ดูแลหอกระจายข่าว สื่อโซเชียล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นกับวิทยากรกันอย่างหลากหลาย

นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป ในปี พ.ศ. 2566 ภายหลังจากที่รัฐบาลหมดวาระหรือประกาศยุบสภาในเดือนมีนาคม 2566 ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีประกาศเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง โดยจังหวัดสกลนคร เดิมมี 6 เขตเลือกตั้ง หลังจากประกาศนี้ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็น 7 เขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมเรื่องของคณะกรรมการประจำหน่วย การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศสปชต.) ครบทั้ง 18 อำเภอ สำหรับประชาชนการเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ของคนไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาบริหารประเทศ และภายหลังจากที่ กกต.ได้ดำเนินการตามกฎหมาย และประกาศวันกำหนดเลือกตั้งแล้ว ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปทำหน้าที่ ให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ กกต.ยังตั้งรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตจนคดีถึงที่สุด 1 ล้านบาทด้วย

วัฒนะ แก้าก่า จ.สกลนคร/รายงาน