มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรมแก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์   บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566

15มี.ค.66/ อารยา  อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดประชุม เพื่อคัดเลือกคนพิการทุกประเภทรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566   โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ, สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, พรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, เพ็ญวดี เทียรอนุกูล ผู้แทนมูลนิธิวัฒนาเชสเชียร์ฯ ร่วมประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต     เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมา 16 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “  หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ”  ประจำปี 2566  อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 17 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ  และหน่วยงานต่างๆ  จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการ  ในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  7 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล   ดังนี้

  1. ทางการเห็น 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย   4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5.ทางสติปัญญา  6. ทางการเรียนรู้    7.  ออทิสติก

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา  ได้แก่

  1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม  มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ  ว่าเป็นคนพิการจริง
  1. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

(1)    การศึกษา     (2)    การงานและอาชีพ

(3)    การดำรงชีวิต    (4)    การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

  1. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง  และแบบอย่างได้
  2. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร   บุคคลสำคัญของโลก”  มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
  1. คณะกรรมการโครงการฯ  หรือคณะทำงานคัดเลือก  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล  “ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” และเข็มเชิดชูเกียรติ  สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลด้วยคนละ 10,000  บาท   อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ  หน่วยงาน  สมาคม  มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ตึกมหิดล ชั้น 4  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กทม. 10400 โทร. 0-2354-7393  อีเมล princessngarmchit@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www. princessngarmchit.org

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน