ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ให้ ซีพี ออลล์ ในระดับ AAA

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อติดในกลุ่มบริการ (Services) ในระดับ AAA  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ปี 2561

7 พ.ย.66 / ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” เพื่อสะท้อนความเป็น ESG มากขึ้น แต่กระบวนการประเมินหุ้นยั่งยืนและการคัดเลือกเหมือน THIS เดิม  พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ มีชื่อติดในกลุ่มบริการ (Services) ในระดับ AAA  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ปี 2561

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืนอย่างเข้มข้น เพราะเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และความสำเร็จจากการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นไปตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” ทำให้ ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับสากล เช่นเดียวกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน  SET ESG Ratings ในปีนี้ก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ต่อไป”

สำหรับการประเมิน SET ESG Ratings นี้ จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ประกอบด้วย Environmental, Social and Governance: ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยมากกว่า 50% ในแต่ละมิติ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting หรือ CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และ การไม่สร้างผลกระทบด้าน ESG การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้น เครื่องหมาย C

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน