รมช.ไชยา เล็งแม่สอดเป็นตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมตรวจจุดนำเข้าโค กระบือ

3 พ.ย.66 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับในพื้นที่ ว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบจุดเชื่อมต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีการซื้อ-ขายโคมีชีวิต และได้รับรายงานจากพี่น้องเกษตรกรที่ให้ข้อดีและข้อเสียของการค้าโคมีชีวิต รวมถึงข้อมูลการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน ซึ่งพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตกต่ำ

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างเข้มงวด เพื่อให้กลไกราคาตลาดมีราคาที่เป็นธรรม และประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งมีนโยบายเปิดตลาดโคเนื้อส่งออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม และกัมพูชา รวมถึงตลาดใหม่แถบตะวันออกกลางที่นายกรัฐมนตรีได้เจรจาการค้าเบื้องต้นไว้แล้ว จึงขอให้กรมปศุสัตว์ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้สามารถส่งออกได้ รวมทั้งมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าว่าสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีคุณภาพ ปราศจากโรคระบาด ขณะเดียวกัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีศักยภาพในการเป็นสถานประกอบการแบบกลุ่ม (Compartment) ที่สามารถเป็นพื้นที่กักกันโรคระบาดสัตว์ก่อนทำการส่งออกได้เป็นอย่างดี และหากดำเนินการส่งออกสินค้าเกษตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าไม่ถูกตีกลับ จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จังหวัดตากมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 10 ล้านไร่ สภาพพื้นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่การเกษตร 1,404,416.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.60 พื้นที่ชลประทาน 63,460 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 685,408 คน ซึ่งประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร 162,140 คน มีรายได้เฉลี่ย 114,952 บาท ต่อคน ต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าชายแดนไทย-พม่า และการท่องเที่ยว โดยจังหวัดตากมีการขนส่งสินค้าทางการเกษตรผ่าน 3 ด่านพรมแดนถาวร ได้แก่ ด่านกักกันสัตว์ตาก ด่านตรวจพืชแม่สอด และด่านตรวจประมงตาก ด่านดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร การออกใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาราชการ และป้องกันการลับลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเถื่อนที่อาจก่อโรคระบาดสัตว์ หรือสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้นต่อไป