รมช.เกษตรฯ มอบโคยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตแก่เกษตรกร

23 ต.ค.66 ที่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีมอบโคยืมเลี้ยงแก่เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้ โค – กระบือ โดยมี ดร.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย ส่วนราชการและเกษตรกรให้การต้อนรับ โดย นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรานงานว่่าตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ ้ยากจน ให้มีโอกาสได้ โค – กระบือ ไว้ใช้แรงงานหรือยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต

กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค – กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร โดยมอบกรรมสิทธิ ์มอบแม่โคเพศเมีย จำนวน 111 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ ยากจน ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ

นายไชยา พรหมา กล่าวกับชาวบ้านว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับโคไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ ที่ไม่ขายไม่ฆ่าและเลี้ยงดูอย่างดี ถ้ามีลูกตัวแรกขอให้ส่งคืนกรมปผสุสัตว์ เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ก็ถือว่า ได้สิ่งอันเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยง หรือดูแลโคเป็นอย่างดีแล้ว ประกอบกับมีความประพฤติชอบ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มและมีความสุขตลอดไปอย่างแน่นอน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน