พ่อเมืองน่าน เปิดจวน Kick off ชวนคนน่านปลูกผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงผักบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อม นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ “คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัวผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ขับเคลื่อนปฏิบัติการโดยรณรงค์ให้ 113,332 ครัวเรือนในจังหวัดน่าน ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึง พืชสมุนไพร

จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ขยายพันธุ์และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อสานพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาสู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดทักษะวิถีชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ รอดพ้นจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมปฏิบัติการ Kick off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ผ่านผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง การจัดทำปุ๋ยหมัก จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ เพื่อนำไปปลูกและขยายผล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เป็นหน่วยดำเนินการและประสานความร่วมมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงในทุกชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชน มีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึง ขยายผล ต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน