เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน เมืองน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย ในช่วงฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติมากกว่าร้อยละ 20

ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกๆปี จังหวัดน่าน จะประสบอุทกภัย ในหลายพื้นที่ เช่นน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยที่เกิดขึ้น และทางจังหวัดน่าน ได้แต่งตั้ง คณะทำงาน ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ จังหวัดทหารบกน่าน เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีความพร้อมในด้านของกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ปฏิบัติงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้ เตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังภัยอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนัก อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ ขอให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายในระยะนี้ด้วย

สำหรับในเขตเทศบาลเมืองน่าน ที่ทุกฯปีจะรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่าน หากมีน้ำขึ้นเอ่อล้น ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณถนนสายเลียบบ่อบำบัด ที่รอยต่อบริเวณบ้านเจดีย์ –ท่าลี่ ภูมิมทร์ ระหว่างเทศบาลเมืองน่าน กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 8 เท่า ขนาด 1 เมตร 20 เซนติเมตร รวม 3 เครื่อง ในระบบประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังสูง จะสูบน้ำได้ต่อเนื่องถึง 180 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อเครื่อง และสูบน้ำพร้อมกัน ได้ถึง 540 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อนาทีดังกล่าว จะสามารถทำการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่าน ได้ทันท่วงที

นอกจากนั้น ยังมี ทาง เทศบาลตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้รายงานดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของตนเองทราบในที่ประชุม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน