“น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean”พร้อมกำจัดการแพร่ระบาดโควิด-19

แชร์

ENTEC สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

5 พ.ย.64 / ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERclean” (เอนเนอร์คลีน) จำนวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นผู้รับมอบนวัตกรรมจาก ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC พร้อมด้วยดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล นักวิจัย และคณะ

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC เปิดเผยว่า “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เป็นนวัตกรรมที่ได้จากต้นแบบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed water) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่ และ ฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

พ้อมด้วย นางสาวภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองได้ โดยเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ดังกล่าว สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERclean” ที่ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับค่ากรดด่างในช่วงเป็นกรดอ่อน (pH 4-6)

ที่สำคัญ ผลิตจากสารธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue virus, Japanese encephalitis virus, Zika virus) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (AOAC 955.14, 955.15, 955.17 และ 964.02) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

ดร.สุมิตรา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมากสาเหตุจากการควบคุมและป้องกันทำได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ร้ายแรง สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเดินหายใจและการสัมผัส การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง สำหรับกำจัดเชื้อบริเวณพื้นผิวที่คนไข้และบุคคลากรทางการแพทย์ต้องสัมผัส ตลอดจนบริเวณสถานที่มีผู้คนหนาแน่น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการช่วยระงับและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ทันท่วงที

นอกจากการส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 ครั้งนี้แล้ว ENTEC สวทช. ยังมีแผนการผลิต “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี” และ “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อถ่ายทอดและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในหลายภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์