ระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่เปิดทางผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพได้มากขึ้น

“ราชทัณฑ์”แก้ระเบียบย้ายนักโทษไปเรือนจำชั่วคราว/ทัณฑสถานเปิดเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพฤตินิสัยและลดความแออัดในเรือนจำ

3 พ.ย.64 / นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้แก้ไขและปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกไปอยู่ในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด พ.ศ. 2561 โดยออก “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและย้ายนักโทษเด็ดขาดไปเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ระเบียบใหม่นี้จะทำให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจำคุกซ้ำ และต้องโทษหลายคดี รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ปริมาณและน้ำหนักสารเสพติดสำหรับผู้ต้องขังคดียาเสพติด มาพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้สามารถนำผู้ต้องขังออกไปฝึกวิชาชีพในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอบรมฝึกวิชาชีพ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำและ ทัณฑสถาน และนโยบายการใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำชั่วคราว 46 แห่ง และทัณฑสถานเปิด 5 แห่ง มีนักโทษที่อยู่ประจำเพียง 3,670 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จากอัตราความจุทั้งหมด 6,535 คน ซึ่งหลังจากนี้เรือนจำและทัณฑสถานจะเริ่มพิจารณาคัดย้ายนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับใหม่นี้ไปควบคุมและรับการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน