เปิดหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(นพม.)

กองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Aplication Zoom นายทหารสามเหล่าทัพและพลเรือน 70 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ

24ก.ค.64 /  พล.อ.ธิติชัย  เทียนทอง  รอง เสธ.ทหาร(1) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Aplication Zoom  โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และคณะผู้บริหารมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ผู้บังคับบัญชา  ผู้แทน นขต.บก.ทท.  และผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วย ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และพลเรือน จำนวน 70 คน อาจารย์ผู้ช่วย จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ในส่วนของ สปท. มี เสธ.สปท./ผู้แทน ผบ.สปท.  รอง เสธ.สปท.(2) และ ผอ.สศท.สปท. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 6 บก.สปท. และ หน.นขต.สปท. เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์   การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 เวลา 15.30 น.

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ธิติชัย กล่าวว่าการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(นพม.) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาควิชาการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Aplication Zoom การออกนอกสถานที่เพื่อศึกษาดูงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน (หลังจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว) ที่สำคัญหลักสูตรผู้นำพอเพียง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และเป็นการขยายฐานคำว่า”พอเพียง” ภายใต้รัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่สำคัญ  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.)เพื่อสานต่อพระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยั่งยืน เสริมทักษะการเป็นผู้นำพอเพียง ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง จัดการฝึกอบรมทุกวันศุกร์ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64 เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจุดประกายแนวทางการสร้างผู้นำพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ตัวตนก่อนเป็นสำคัญให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการผู้นำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงของชาติ โดยการบรรยาย การปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน