น่าน จัดเอามื้อ พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล

แชร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล บ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และภาคประชาชน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชน และชาวบ้านต้นแบบ ในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อ ขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ แปลงราษฎรพื้นที่ต้นแบบ นางสุมาลี จันผะกา บ้านต้าม หมู่ 6 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเยาวชนจิตอาสา ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากเด็กๆ ร่วมกันคิดวางแผน และผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล การทำเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมีนำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

รวมทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือลงแขก ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคประชาชน จิตอาสา พระราชทาน และเยาวชนจิตอาสาแก้ปัญหาท้องถิ่น จังหวัดน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น และเรียนรู้แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาฟื้นป่าน่าน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งเป้าหมายสร้างต้นแบบพลิกฟื้นผืนป่าน่านโดยการรวมพลังเยาวชนร่วมกับชาวบ้านต้นแบบ พลิกฟื้น ผืนป่า เอามื้อขุดบ่อพักน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ เพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการทําแปลงหมักปุ๋ยชีวภาพจากใบไม้โดยปราศจากการใช้สารเคมี

ทั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน เพื่อจัดทำโคก หนอง นาโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ นำไปพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์