ส.ป.ก.ประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ผ่านระบบ VDO Conference

20ม.ค.64/ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของจังหวัด และตอบปัญหาข้อสงสัย และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับนายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไทกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน