“วัฒนธรรมสัญจร”เรียนรู้ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

แชร์

10 พ.ย.63 /นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ระหว่าง วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน เกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาต่อยอดวัฒนธรรมไทยในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมได้จากโครงการการท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดน่าน โดยมุ่งหวังส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางเดินเชื่อมโยงกับเส้นทางใหม่โดยให้ชุมชนในจังหวัดน่านได้มีโอกาสนำเสนอปัญญาวิถีชีวิตรวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงามและมีความหลากหลายทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ขึ้นชมวิถีชีวิต ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านและนำเสนอประชาสัมพันธ์ในวงกว้างทั้งทางสื่อต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดน่านให้เผยแพร่

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนำต้นทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดน่าน และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาค

ทั้งยังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่ม C-POT และ ผลิตภัณฑ์รากวัฒนธรรม”ของดีบ้านฉัน”เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสทำงานร่วมกันโดยใช้งานวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนคนรุ่นใหม่ให้นำวิถีทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมรวมทั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์