“หนองคาย”สั่งปฏิรูประบบสุขภาพ

แชร์

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จ.หนองคาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย จัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และพิธีการลงนามส่งมอบนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “เพื่อคนหนองคายสู่สังคมสุขภาวะ”

5 พ.ย.63 / ที่โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย และร่วมลงนามการส่งมอบนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “เพื่อคนหนองคายสู่สังคมสุขภาวะ” ที่คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายแพทย์เด่นชัย ศรกิจ ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยกำหนดให้มีกลไกที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาทำงานร่วมกันด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยมีสมัชชาสุขภาพจังหวัดร่วมขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม มีการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดหนองคายได้มีการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพตามหลักมาเป็นลำดับ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดหนองคายขึ้น

ทั้งนี้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมาหลายครั้ง จังหวัดหนองคายจึงได้ข้อสรุปเพื่อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ “รวมพลังพลเมืองหนองคายตื่นรู้..สู้โควิด-19” โดยพิจารณาจากความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ คือการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ และความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต เพื่อกำหนดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนคนหนองคาย

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 และพิธีลงนามการส่งมอบนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “เพื่อคนหนองคายสู่สังคมสุขภาวะ” ขึ้นในวันนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติทั้ง 9 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าประชุม 100 คน

นิลรัตน์  วังพุทธ จ.หนองคาย / รายงาน


แชร์