ถวายพวงมาลาเนื่องใน”วันปิยมหาราช”

แชร์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่ลานพระรูปรัฐกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง (หลังเก่า)  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี  บวงสรวง และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระปิยะมหาราช”  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที   เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตฯ   โดยมี   ทหาร  ตำรวจ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอชน และกลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา 68 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชราชสักการะ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์