สถาบันพระปกเกล้า และ นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 19จัดกิจกรรม “ยิ้มด้วยกัน”

แชร์

3ต.ค.63/สถาบัน พระปกเกล้า และ นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 19 นำโดย อ. วิทวัส ชัยภาคภูมิ รอง.เลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า และ ตัวแทน เพื่อนๆ ปรม.19 โดย นาย ปภาวิน นิธิเมธาวิน นางสมจินตนา เทพสุวรรณ นางสาว ทักษิณา ทับครบุรี นาง อุรารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา นางสาว ประวีนา อินทร์ยิ้ม นาย มณฑล บุญเตี้ย นาย พสธร พันธ์สุวรรณ ช่วยกัน จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ แก่ สังคม โครงการ “ยิ้มด้วยกัน” แด่ นักเรียน โรงเรียน โสตศึกษา จังหวัด สุรินทร์ ซึ่งเป็น โรงเรียนที่เงียบมาก ไม่สามารถได้ ยินเสียงของนักเรียนกันเลย เนื่องจาก นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน และมีบางส่วนบกพร่องทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63

โครงการ ปรม.19 “ ยิ้มด้วยกัน”นี้ ได้มอบ

1 . ทุนการศึกษา แก่นักเรียน เป็น จำนวน 81,999 บาท

2. ข้าวสาร แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ยา รักษาโรค มูลค่า 40,000 บาท

3. อาหาร กลางวัน แก่อาจารย์ จนท. และ เด็กนักเรียน ที่ โรงเรียน จำนวน 10,000 บาท

อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ ได้ แสดงความรู้สึกว่า “คนเราที่มีโอกาสได้เกิดมาในหนึ่งชีวิตและ มีความสมบูรณ์นั้น ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และการที่มีได้มีโอกาส ช่วยเหลือผู้อื่น ที่มีความบกพร่อง แม้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเล็กๆ ของการช่วยเหลือ ก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจ

อาจารย์วิทวัส กล่าวว่าในนามสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆทุกๆ กิจกรรมที่นักศึกษา ปรม.19 ช่วยเป็นกันเป็น “สะพานบุญ “ให้ กับทุกคน และ จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป”


แชร์