กทม.ชง 13 โครงการผ่านสภาพัฒน์ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19

แชร์

11 ก.ย.63/พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี คณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งโครงการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเข้าหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาโครงการที่จะนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีหน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 2 สำนัก นำเสนอโครงการ จำนวน  3 โครงการ หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 21 เขต นำเสนอโครงการ จำนวน   22 โครงการ

ทั้งนี้มีโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะส่งให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ พิจารณา โดยเมื่อสภาพัฒน์ฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งกลับมาให้กรุงเทพมหานคร แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนครบถ้วน และจะส่งให้กระทรวงมหาดไทยลงนามเสนอโครงการไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

อย่างไรก็ตามหากโครงการใดไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข หรือนำเสนอโครงการอื่นเข้ามาใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเพิ่มเติมได้ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์