ทส.ลุยโครงการฝึกอบรม”จิตอาสาตามโครงการปลูกป่า”

แชร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 63 ณ จังหวัดเชียงราย

7 ก.ย.63/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าต่อเนื่องในการจัดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ร่วมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปก.ทส. เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

“ปัญหาไฟป่า ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายก รัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ได้มอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เป็นกลไกสำคัญระดับพื้นที่ที่สามารถจะช่วยสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผลักดันนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้” รอง ปก.ทส กล่าว

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

นอกจากนี้ รอง ปก.ทส. ยังได้ขอความร่วมมือจังหวัด หน่วยงาน อส. ปม. และ กอ.รมน. ในพื้นที่จังหวัด นำองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้ ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไปอีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์