กรมชลประทาน เร่งรัดศึกษาความเหมาะสมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

แชร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานจัดประชุมเร่งรัดดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกันดำเนินการพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยการเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง และดำเนินการปรับปรุงฝายห้วยโก๋น เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและโรงพยาบาลเพียงพอตลอดปี และพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหนังสือพิจารณามอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งรัดดำเนินการเสนอของบประมาณเพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ และทำประชาคมร่วมกับราษฎรในพื้นที่ และ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง และปรับปรุงห้วยโก๋น พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักบริหารโครงการ และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อของบประมาณค่าเตรียมความพร้อมและงบประมาณค่าศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเร่งด่วน พร้อมจัดทำแผนงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมโครงการเก็บน้ำน้ำรี

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.10 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เก็บกักน้ำได้ประมาณ 46.09 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และยังสามารถช่วยบรรเทาเรื่องน้ำหลากได้อีกด้วย โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 22,100 ไร่ ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง และ เชียงกลาง จังหวัดน่าน

แม้ลำน้ำรีจะเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมทุกปี โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ที่มีนักเรียนพักประจำอยู่ในโรงเรียนกว่า 200 คน ต้องพึ่งพารถขนน้ำมาบรรจุในบ่อพักน้ำของโรงเรียน ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรตลอดฤดูแล้ง เนื่องจากต้องใช้น้ำมากกว่า 17,000 ลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ต้องประสบปัญหาเดียวกัน ส่วนชาวบ้านก็ต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกฤดูแล้ง

ในปลายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 จะมีการจัดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ราษฎรที่ได้รับประโยชน์และได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา หลังจากนั้นก็จะได้นำไปจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอตามขั้นตอนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์