มท.3 ลงพื้นที่ระยอง ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม

24 ส.ค.63/ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3 ) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง มี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณคลองกิ่ว ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพและความพร้อมทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในทุกปี ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จึงให้มีการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งการปรับปรุงคลองทับมา ก่อสร้างท่อระบายน้ำหลักและอาคารชลศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ งบประมาณ 2562-2564 ในวงเงิน 405.48 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน