อบจ.สกลนคร ฝึกทักษะอาชีพผ้าทอมือเพิ่มมูลค่าช่วงโควิด- 19

แชร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(ศิลปะการต่อผ้า)เพิ่มมูลค่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งแต่เดิมผ้ทอมือถือเป็นสินค้าประจำชุมชน แต่ละบ้านจะรวมกลุ่มกันผลิตเอง

ต่อมาได้มีการนำผ้าทอมือออกแสดงและจำหน่ายสินค้าตามที่ต่างๆ ทำให้เกิดการคิดค้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะกับผู้บริโภค จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมทั้ง มีการแปรรูปผ้ทอมือให้เหมาะกับการใช้งานหมีวามหลากหลายขึ้น ปัจจุบันผ้าทอมือที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง จึงมีการนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุ มีกรตัดต่อเศษผ้าให้เกิดลวดลายตามจินตนาการและเกิดประโยชน์ใช้สอย เช่น ผ้าห่ม กระเป้า ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า อบจ.สกลนคร ได้ให้ความสำคัญความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชาชน ในเขตพื้นที่ ต.บ้านแป้นและ ต.นาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ซึ่งในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับความรู้ในการผลิตผ้าลายมุก เพิ่มทักษะการผลิตและยกระดับคุณภาพของสินคำ และเพื่อให้กลุ่มอาชีพสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเองทำเองและพึ่งตนเองได้ ตลอดจนให้กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งยังเป็นการหาร่ายได้เสริมในยุคที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด-19) ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพได้มีงานทำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์