จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

แชร์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่แปลงปลูกป่าบ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจานวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง (2) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 71 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่ ในระยะที่ 2 และ 3 (ดำเนินการในปี พ.ศ.2563–2570) (1) ปี พ.ศ. 2563–2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จำนวนรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้ง ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จานวน 14,200 ไร่ (2) ปี พ.ศ. 2565–2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจานวนร้อยละ 15–20 ของพื้นที่ต้นน้า (ชั้นคุณภาพน้ำ1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและ มีการใช้ประโยชน์จากราษฎรจำนวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/ อื่นๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จาก 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 0.153 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่

สำหรับจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมจัดทาฝายต้นน้า จานวน 99 แห่ง 2. กิจกรรมปลูกปุา จานวน 569 ไร่ 3. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ รวมจำนวน 499,000 กล้า 4. กิจกรรมทาแนวกันไฟ รวมระยะทาง 5.7 กม. 5. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล รวมจำนวน 16 หมู่บ้าน 6. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายภาคประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมงานจำนวน 900 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหารตำรวจ กำลังพล จิตอาสา 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าในการแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน ได้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์