โครงการจิตอาสา”เราทำดีเพื่อถวายพระพร”

แชร์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการตรวจสุขภาพในรพ.สังกัดกทม.ฟรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (20 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกทม. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย โรงพยาบาลตากสิน บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชโดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน จำนวน 50 ราย/วัน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย/วัน โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลคลองสามวา บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการตรวจมะเร็งเต้านม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 ก.ค.63 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และ 24 ก.ค.63 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4

โรงพยาบาลสิรินธร บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่ 21 ก.ค.63 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 ก.ค.63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ

สำหรับประชาชนผู้สนใจใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์