กทม.เปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน

แชร์

เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกน้อยและเขตราษฎร์บูรณะ เก็บรวบรวมภารกิจและยกย่องจิตอาสาผู้ทำความดีให้ชาติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

สำหรับวันนี้ 17 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกน้อย” โดยมี ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักการระบายน้ำ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กรมบังคับคดี การยางแห่งประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ โรงพยาบาลในพื้นที่ ชมรมคนรักบางกอกน้อย ครูศิลปะเขตบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงหน้าศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และทาสีขอบทางบริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย

ต่อมาในเวลา 14.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ” โดยมี นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 11 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นบานบุรี และทาสีขอบทางบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 5 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาด้านพัฒนาคูคลอง จิตอาสาด้านการศึกษา จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และจิตอาสาด้านสาธารณสุข

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าสำหรับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกน้อย บริเวณโถงหน้าศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ส่วนสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 11 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำหรับ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน”กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต

ขณะนี้ได้เปิดให้เยี่ยมชมแล้วจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์