ท่องเที่ยวฯพัทลุงจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเต้นบาสโลปส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันที่ 14 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวรอยัล อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต(กิจกรรมอบรมการเต้นบาสโลป) ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงได้ตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น และได้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกาย

รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมการเต้นบาสโลปที่ถูกต้อง โดยการอบรมการเต้นบาสโลปในครั้งนี้มีตัวแทนจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยหลังจากนี้ผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ไปเผยแพร่และเป็นต้นแบบของการเต้นบาสโลปตามอำเภอต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรผู้นำด้านการพลศึกษา เพื่อพัฒนากีฬาของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการส่งเสริม เผยแพร่การเล่นกีฬา ให้ก้าวหน้าแพร่หลายออกไปสู่สังคมและชนบท โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้คนไทยมีความสุขทั้งกายและใจ

เนื่องจากการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป นั้น เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และทางสังคม เป็นการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์