เผยคนไทยไม่พอใจการต่อรองจัดตั้งรัฐบาล

แชร์

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจพบคนไทยไม่พึงพอใจการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความสุขคนไทย….สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562” เก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คน โดยผลการสำรวจพบว่า คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และให้คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ (เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) 4.73 คะแนน

เมื่อถามถึง ความสุขที่จะได้ หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน จะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 คะแนน รองลงมา คือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม จะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 คะแนน เท่ากัน และนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 คะแนน


แชร์