ราชกิจจาฯ ประกาศ กกต. เปิดรับลงทะเบียนองค์กรส่งผู้สมัคร ส.ว.15-24ต.ค.นี้

แชร์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กกต. เปิดรับลงทะเบียนองค์กรส่งผู้สมัคร ส.ว. 15-24 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดย 1.กำหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ 15 ต.ค.61 ถึงวันที่ 24 ต.ค.61ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ (ในกรณีที่องค์กรมีสำนักงาน หลายแห่งให้ถือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร)

2.หลักฐานการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ให้ยื่นเอกสารคำขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา (แบบ ส.ว.2) สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงสำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร ที่แสดงว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และสำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงิน และหนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ส.ว.3) และสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ทั้งนี้ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน คือ คำขอลงทะเบียนฯ (แบบ ส.ว.2) สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

3.หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ส.ว.3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ อย่างไรก็ตาม ให้ผู้มีอำนาจทำการแทน องค์กรหรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี จัดทำจำนวน 3 ชุด และรับรองสำเนาความถูกต้องด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค.61 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.


แชร์