ป่วน!ศรัทธาคนไทยพุทธเจอกฎหมายตรวจสอบประวัติก่อนบวช15วันเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้เช่นไร

“รฎาวัญ” ปลื้มปีนี้ คณะสงฆ์ชวนชาวพุทธทั่วไทยทำบุญวันออกพรรษาทุกวัด ระบุห่วงแต่กฎหมายให้ตรวจสอบประวัติก่อนบวช 15 วัน อาจส่งผลให้คนไทยอยากบวชลดลง ชู ” พ.ร.บ. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ”

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ได้เห็นการทำบุญช่วงเทศกาลออกพรรษาที่คณะสงฆ์และสาธุชนวัดต่างๆจัดขึ้น รวมทั้งเห็นภาพข่าวทางสื่อโซเชียล เกิดความรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่มีบรรยากาศที่อบอวลด้วยบุญ มีการทำบุญทำนุบำรุงศาสนสถาน ศาสนกิจ มีการรับศีลห้า มากำกับชีวิตให้มีความสุขความสำเร็จ รู้จักหลีกเลี่ยงป้องกันปัญหาต่างๆในชีวิต และมีการทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสสุขสงบสร้างสติปัญญา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ความดีงามเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงจากการกระทำและจากคำพูดในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้

หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า รัฐบาลควรมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสร้างบรรยากาศที่ดีงามเช่นนี้ให้ขยายสู่ทุกครอบครัว ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดปีและตลอดไป อย่าปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายสงฆ์เท่านั้น เนื่องจาก ได้มีผลลัพธ์ที่ดีในครอบครัวที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย อบรมสั่งสอนลูกหลานให้มีศีล 5 อยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา สอนให้จดจำสุภาษิตที่ดีเช่น ” ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ” ” คดไม้เขาใช้คำขอ เหล็กงอเขาใช้ทำเคียว คดคนอย่างเดียวใช้การไม่ได้ ” ” คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ” ” อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ” ” มีหิริโอตัปปะ ความละอายเกรงกลัวต่อบาป จะไม่ทำชั่ว ” ” เมื่ออยู่ให้เขารักเมื่อจากให้เขาคิดถึง ” เป็นต้น คำอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวมีประโยชน์มากแม้ว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมดิจิตอลก็ตาม ยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ก็จำเป็นต้องสร้างให้ผู้คนในสังคมเป็นคนที่ทันสมัยควบคู่กับคุณธรรมด้วย

” การส่งเสริมพัฒนาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง นำพระธรรมและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสติปัญญาให้แก่ชาวพุทธตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ กฎหมายที่มีปัจจุบันให้บทบาทเฉพาะคณะสงฆ์ และมีการแก้ไขทำให้ปัญหาที่พบก็คือภิกษุสามเณรมีจำนวนลดลง มีหลายวัดที่มีพระสงฆ์เพียงรูปเดียว มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและการบวชมาก เพราะมีการแก้ไขกฎหมายให้มีการตรวจสอบประวัติด้านอาชญากรรมของผู้ที่ขอบวชก่อน ซึ่งเจ้าอาวาสวัดต้องส่งเรื่องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาส่วนกลางดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ โดยใช้เวลาประมาณ 15 วันกว่าจะได้คำตอบว่าสามารถบวชได้หรือไม่

ที่สำคัญต้องใช้เวลาอีกประมาณ 7 วันกว่าจะส่งคำตอบกลับมายังวัด ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานี้ทำให้ชายไทยที่ไม่เคยต้องคดีใดๆ อยากจะบวชระยะสั้น เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา บวชหน้าศพเพื่อแทนคุณ หรือบวชเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบวชไม่ได้โดยง่าย ต้องยกเลิกความตั้งใจที่จะบวชไปเลย ซึ่งดิฉันมองว่าการตรวจสอบประวัติก่อนอนุมัติให้บวชมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงขอให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมพิจารณาหาทางออกเรื่องนี้อย่างเหมาะสม เพื่อรณรงค์ให้ชายไทยเข้ามาบวชเพื่อนำพระธรรมและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เห็นถึงสัจธรรมความดีและความไม่ดีนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน จะได้ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำของประชาชนในสังคม ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำใจ และเมื่อมีคนบวชระยะสั้นได้มากๆก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บวชระยะยาวคือบวชตลอดชีวิต ก็จะช่วยแก้ปัญหาจำนวนภิกษุสามเณรที่ลดลงให้เพิ่มขึ้นก็จะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งแก้ปัญหาวัดร้างที่มีเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง โดยควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์การบวชสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาให้องคุลิมาล​ซึ่งฆ่าคนมามากยังบวชให้ได้และกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์​ ถ้ารัฐส่งเสริมผู้ต้องโทษให้บวชทุกคนสังคมอาจจะสงบสุขอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคเสมอภาค เราได้เตรียมเสนอ ” ร่างพระราชบัญญัติพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ” เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวพุทธมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระธรรมและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อพัฒนาจิตใจและสติปัญญา ให้แก่สมาชิกในทุกครอบครัว และประชาชนในชุมชนสังคมนำไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ รวมทั้งให้มหาเถรสมาคมและรัฐบาลนำหลักพระธรรมและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ก็จะช่วยเสริมการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเกิดการปลูกฝังความดีมีคุณธรรมงอกงามขึ้นในจิตใจของทุกคนเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งมีส่วนช่วยให้การป้องกันการบั่นทอนพระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบเกิดขึ้นได้ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ด้วย ” นางรฎาวัญ วงศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าว

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน