“ทีเส็บ”ขยายเวลารับเงินอุดหนุน “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

แชร์

ทีเส็บกระตุ้นตลาดไตรมาสสุดท้าย จับมือภาคีส่งเสริมการจัดประชุมในประเทศ ผลักดันองค์กรเร่งใช้สิทธิ์ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” พร้อมขยายเวลาขอรับการสนับสนุนต่อเนื่องถึง 15 ธันวาคม 2564

12 ตุลาคม 2564 กรุงเทพฯ :นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งละ 15,000 และ 30,000 บาท เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม และการเดินทาง เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณ20 ล้านบาท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจรวมกว่า 237 ล้านบาท

ในปี 2564 ทีเส็บจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนอีก 20 ล้านบาท อีกทั้งพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ลดขั้นตอนขององค์กร พบว่า ขณะนี้มีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 788 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน แบ่งเป็นกิจกรรม ได้แก่ การอบรม (ร้อยละ 30.13) การประชุม (ร้อยละ 19.11) การสัมมนา (ร้อยละ 14.81) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ร้อยละ 13.49) กิจกรรมในชุมชน (ร้อยละ 8.64) กิจกรรมเพื่อสังคม (ร้อยละ 4.21) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 1.74) ตามลำดับ

“จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์คและผลิตภาพ (Productivity) ให้กับองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทีเส็บได้ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายใต้แนวคิด 1 องค์กร 1 กิจกรรม หรือ One Company One Meeting เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมอย่างน้อยองค์กรละ 1 ครั้ง โดยหอการค้าไทยเตรียมเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิ์ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าผ่านแคมเปญ หอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยชวยชาติ ด้านสมาคมโรงแรมไทยเองที่มีเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศจะนำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย ขณะเดียวกันก็ยังมีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ที่พร้อมจะช่วยกันเชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายให้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย

จากข้อจำกัดด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และมาตรการห้ามจัดประชุมเกิน 30 คน ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้องค์กรชะลอการเดินทางและการจัดงาน จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ทีเส็บจึงพิจารณาขยายระยะเวลาขอรับการสนับสนุน จากเดิม 15 กันยายน 2564 ให้สามารถขอรับการสนับสนุนได้ถึง 15 ธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมภายใน 31 ธันวาคม 2564 เพราะการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน ทีเส็บจึงวางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการผ่อนคลายด้านการรวมกลุ่มบุคคลได้เกิน 30 คน อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น”

นอกจากนี้ ทีเส็บยังมีแคมเปญสื่อสาร “จัดงานไมซ์ทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบ 10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมในทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง สามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ในเส้นทางที่สนใจผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้สนใจขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณ แบ่งเป็น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาท สำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน

ส่วนการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน ยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กานต์ เหมสมิติ / รายงาน


แชร์