“ดราม่า” ผู้ว่าปทุมฯ แจงคำสั่ง มท.ยกเว้นปทุมธานี ห้ามจัดซื้อวัคซีน

แชร์

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏตามข่าวสาร เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4578 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสงขลา นั้น เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี ได้หารือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งโดยตรงมายังจังหวัดปทุมธานีก่อนหน้านั้นแล้ว และแจ้งเวียนให้จังหวัดอื่นทราบ ยกเว้นจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้จังหวัดอื่นได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับจังหวัดปทุมธานี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1,052,868 โดส ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน


แชร์