ศาลยุติธรรมห่วงใยผู้เสียหายคดีอาญา

ศาลยุติธรรมขับเคลื่อนโครงการ“ยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา” เผย ศาลอาญาร่วมพันธมิตร กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว เปิดโครงการฯมุ่งหวังสร้างความอบอุ่น ห่วงใย ให้ความสำคัญแก่ผู้เสียหาย

18ก.พ.64/ ศาลยุติธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในคดีอาญาไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องหา/จำเลย ผู้เสียหาย หรือพยาน จึงจัดโครงการ “การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา” ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ในศาลเยาวชนและครอบครัวและในศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลอาญา

โครงการ ฯ นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2563 – 2564 ข้อ 2 สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” มุ่งเน้นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างสมดุลกับการคุ้มครองผู้ต้องหา/จำเลยเป็นการทำงานของศาลยุติธรรมในเชิงรุกเพื่อให้ศาลได้รับฟังและทราบถึงความประสงค์ของผู้เสียหายที่ต้องการการเยียวยาและดูแลแก้ไขความเดือดร้อนทุกข์ยาก อันเป็นผลจากการกระทำความผิดของผู้อื่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน เพื่อที่ศาลจะได้ให้ความช่วยเหลือที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายได้รู้สิทธิ ใช้สิทธิ และเข้าถึงสิทธิทางศาลอย่างทั่วถึง และสะดวกที่สุด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศาลยุติธรรมได้จัดตั้ง “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและความประสงค์ในการใช้สิทธิทางศาลของผู้เสียหาย ซึ่งสามารถแจ้งสิทธิได้โดยสะดวกตั้งแต่แจ้งความดำเนินคดีโดยไม่ต้องรอให้มีคดีมาถึงศาลก่อน ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถให้ข้อมูลตามแบบแสดงความประสงค์ได้ตาม 4 ช่องทาง ดังนี้

  1.  กรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งไปยัง “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ทางเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาประจำศาลชั้นต้นทุกแห่งที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร เช่น ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยไม่จำกัดว่าเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหรือไม่ ในวันและเวลาราชการ
  3. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบแจ้งความประสงค์จากเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม https://cios.coj.go.th กรอกข้อความแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ที่อยู่ สำนักกิจการคดี อาคารศาลอาญา ชั้น 6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 – 2512 – 8138
  4. กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายสามารถแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ ของศาลดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว ในวันและเวลาราชการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน