รัฐบาลอัดเงินกว่า 3 แสนล้าน ผ่าน ธ.ก.ส.เสริมความแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

แชร์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้าน สู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย แบ่งเป็นงบสนับสนุนโดยตรงกว่า 50,000 ล้านบาทและสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนจากธ.ก.ส.อีก 2.6 แสนล้านเพื่อเร่งฟื้นฟู อาชีพและรายได้หลังวิกฤติCOVID-19 แก่เกษตรกร 300,000 ราย

ขณะเดียวกันยังเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้าน การตลาดและเทคโนโลยีกลับคืนสู่ชนบท 200,000 ราย พร้อมหนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเกษตร 16,000 ราย และสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรอีก 7,255 แห่ง ร่วมเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เสริมสร้างความ เข้มแข็งทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก

24 มิ.ย.63/ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงคอก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและโครงการ New Gen Hug บ้านเกิดพร้อมด้วย ดร.อุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมปาฐกถาพิเศษ “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย หลัง COVID-19”

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อย่าวไรก็ตาม ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความแข็งแกร่ง โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด พร้อมด้วย เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้สถานประกอบการหยุดกิจการ คนตกงานและต้องย้าย กลับภูมิลาเนา ส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของประชาชน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ ถดถอยโดยรวม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ทักษะด้าน เทคโนโลยีการตลาด เข้ามาร่วมพัฒนาภาคการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. จึงได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชนบท ภายใต้โครงการ สำคัญ ๆ ดัง นี้

อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับครัวเรือน (ตั้งหลัก) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 “พึ่งตนเอง” โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณโดยตรง จำนวน 10,720 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกษตรกร จำนวน 300,000 ราย สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีแหล่งอาหารเพื่อเลี้ยงชีพภายในพื้นที่รอบตัว (459 มีกินมีใช้) การสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีความเชื่อมั่นในวิถีการเกษตร แบบใหม่ จำนวน 200,000 ราย มาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ สู่เกษตรกรและคนในชนบท จำนวน 1,200 แห่งทั่วประเทศ และพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning

พร้อมทั้ง การศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ โดย ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ได้แก่ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยง ชีพวงเงิน 10,000 ล้านบาท สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิดวงเงิน 60,000 ล้านบาท และสินเชื่อระยะสั้นฤดู การผลิตใหม่วงเงิน 100,000 ล้านบาท

2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน(ตั้งฐาน) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 “พึ่งพากันและกัน” โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 22,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชน 16,000 แห่ง สำหรับนำไปลงทุนพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ระบบน้ำ โรงเรือน เครื่องจักรกล และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน และไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารและดำเนินการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่สำคัญ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจสร้างไทยวงเงิน 30,000 ล้านบาท และ สินเชื่อ SMEเกษตรวงเงิน 40,000 ล้านบาท

3.โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก (ตั้งมั่น) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 “เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย” โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 21,675 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน 7,255 แห่ง เป็นหัวขบวนในการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การเชื่อมโยงการตลาด การจัดการขนส่ง การให้บริการทางการเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม และให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย ค่าลงทุนปัจจัยพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนการผลิต การเช่า การจ้างแรงงาน ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายและไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท รวมถึงการนำไปพัฒนาความรู้เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำสถาบันมเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ได้แก่ สินเชื่อ ธุรกิจชุมชนสร้างไทยวงเงิน 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อ SME เกษตรวงเงิน 10,000 ล้านบาท

นายอภิรมย์กล่าวว่า การฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้าน การผลิต การซื้อ-ขายผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม โดยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้าง ธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคี เครือข่าย พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) อันนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตามในช่วงสุดท้ายของการขึ้นกล่าวเปิดงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกระแสการปรับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า “ อย่ามาโทษกันว่า ใครทำให้เศรษฐกิจแย่ ใครจะตกงาน อย่าบิดเบือนข่าว”

“ขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต เราต้องมาช่วยกันคิดจะหาทางออกให้ประเทศไทยอย่างไร ต้องจะทำให้ไทยเข้มแข็งอย่างไร ต้องบาลานซ์ให้ได้ ระหว่างภายในประเทศกับภายนอกประเทศในเรื่องการส่งออก โดยไทยควรใช้โอกาสของปีนี้ และปีหน้าสร้างฐานของไทยให้เข้มแข็ง”นายสมคิดกล่าว

“โบราณว่า มังกรเหินฟ้า เวลาบินไม่ได้ต้องหัดพ่นไฟไว้ พอฟ้าเปิด ลมทะยาน ต้องพร้อมบิน ไม่ใช่คุยอย่างเดียวเป็นศูนย์กลางอาหารแต่ใช้ไม่ได้เลย” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและสีหน้าจริงจังอีกว่า

“ไม่ต้องพูดถึงปรับครม. ใครจะมา หรือเก่าไปใหม่มา เก่าไม่ไป ใหม่ไม่มา ไม่ต้องพูดอะไร สำคัญที่ว่าเก่าอยู่ หรือใหม่มา ต้องเดินตามหลักการตรงนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างงานให้คนไทย ถ้าคนเก่าอยู่แล้ว ไม่สามารถทำได้ ก็ไม่ควรอยู่ ถ้าคนใหม่มา ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาทำอะไร เอาละตอนนี้มาเปิดงานกันได้แล้วนะ”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์