สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานวันมหกรรมวิชาการครั้งที่ 31 

(1 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ และนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ความรู้ก้าวล้ำ คุณธรรมก้าวหน้า พัฒนาหัตถศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นนคร โดยมีคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร ผู้แทนจากสถานศึกษา นักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 เป็นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนโยธินบำรุง และลานกิจกรรม ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดงานวันมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการจัดงานแตกต่างกันออกไป เช่น งานมหกรรมผักโรงเรียน, งานแสดงนวัตกรรมและผลผลิตนักเรียน, งานวันมัธยมศึกษ และเปลี่ยนเป็นงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ใช้ว่า “ความรู้ก้าวล้ำ คุณธรรมก้าวหน้า พัฒนาหัตถศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นนคร” โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวน 71 แห่ง

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน