พาณิชย์จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร

สกลนคร จัดงาน ตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดสนุก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ลานจอดรถห้างศรีสกลมอลล์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มสนุก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคอีสานตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) การจัดกิจกรรม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาน ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีระยะเวลาจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และขยายโอกาสทางการค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายสินค้าให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนในพื้นที่ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าของกลุ่มจังหวัดและชุมชน

นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหลายรายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรล้นตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่เอื้ออำนวย ทำให้รายได้ลดลง กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตรของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตร และผลิตผลการเกษตรคุณภาพดี ของกลุ่มจังหวัดและชุมชนได้ง่ายขึ้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน