สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 65 เวลา13.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมีนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธี

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมเสมอที่จะให้การสนับด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของบุตร-ธิดาของสื่อมวลชนเกษตร เพราะที่ผ่านมาสื่อมวลชนเกษตรก็ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอด
ในปีการศึกษานี้มีบุตร-ธิดาของสมาชิกสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี 52 ทุน โดยทุนทั้งหมดได้รับการสนับสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.บริษัท ฟอร์ดประเทศไทย จำกัด
4.บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
5.กรมชลประทาน
6.สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค Apsa
7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
8.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
9.สมาคมอารักขาพืชไทย
10.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช)
11.กรมประมง
12.บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
13.บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
14.คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล
15.บริษัท THCG GROUP จำกัด
16.นายสาโรช บุญแสง
17.ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
18.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
19.กรมส่งเสริมการเกษตร
20.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
21.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
22.กรมวิชาการเกษตร
23.กรมการข้าว
24.กรมส่งเสริมสหกรณ์
25.นายเอนก สีเขียวสด
26.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
27.บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์
28.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
29.มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของชำร่วยจาก
1.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด CPF
2.เครือเจริญโภคภัณฑ์
3.บริษัท เบทาโกร จำกัด
4.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
5.บริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรชั่น จำกัด
6.แฟรน์ไซส์ลูกชิ้นไทหล่ม
7.บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
8.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว