สวนสุนันทาชวนคิด“ชฎาไทยไปอินเตอร์”

แชร์

สวนสุนันทาผนึกกระทรวง อว. Live สด ชวนคิด “ชฎาไทยไปอินเตอร์” เผยรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทย จะพาประเทศพ้นวิกฤต

4ต.ค.64/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด mini talk mini trend ผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อเรื่อง “ชฎา pop cool Ture” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมแลกพูดคุยการเสวนาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564

การเสวนามีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น จากนั้นที่ฉันได้รู้จัก “ชฎา” โดย นักประวัติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง ประเด็นเรื่องราว “ในวันนี้ที่ ฎ ชฎาพาไทยไปอินเตอร์ : ถอดบทเรียนวัยรุ่นไทยใส่ชฎา” โดย นักนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้ในประเด็นการเสวนาครั้งนี้ ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้มี นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชม mini talk mini trend “ชฎา pop cool Ture” ย้อนหลังได้ได้ที่ เพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.0-2160-1023

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

#www.ssru.ac.th


แชร์