ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น

แชร์

(29 กันยายน 2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Right Awards 2021) ซึ่งมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะ “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในการดำเนินการอย่างรอบด้าน
รมว.ยุติธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และขอบคุณทุกองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้พยายามขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ
นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้บูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งส่งต่อและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมีหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
“เพราะพนักงานคือฮีโร่ …ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ที่ต้องร่วมรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ ผลิตอาหาร…ในสถานการณ์โรคระบาด พนักงานทุกคนคือผู้เสียสละที่ออกมาทำงานเพื่อส่วนรวม ดังนั้น ซีพีเอฟต้องสร้างความมั่นใจให้ทุกคนมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน” นายประสิทธิ์ กล่าวในโอกาสที่ซีพีเอฟรับรางวัลในวันนี้
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมคัดเลือกองค์กรที่รับรางวัล ใช้หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมอบรางวัลให้องค์กรที่เป็นต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ นำไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

แชร์