ภาคธุรกิจสารคามจัดเชิดชูเกียรติ “ธุรกิจเพื่อสังคม”

แชร์

29 ก.ย.64ที่โรงแรมเอสตะวัน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีและเชิดชูเกียรติ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ประจำปี 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 50 คน มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ประจำปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิธีเชิดชูเกียรติคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม และการจัดแสดงนิทรรศการ “ธุรกิจเพื่อสังคม”และนิทรรศการ CSR เพื่อสังคม โดยมีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามเป็นแกนหลัก ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจและภาคเอกชนทุกระดับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด

นางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยในการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ด้านการสนับสนุนธุรกิจที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค

จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในกระบวนการของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ จะมุ่งไปที่การส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่นำไปสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติในระยะยาวอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาของภาคส่วนอื่นๆ อย่างยั่งยืน

ด้าน นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในกระบวนการของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ จะมุ่งไปที่การส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่นำไปสู่ความยั่งยืน(Sustainability) เพื่อให้เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชาติ ในระยะยาวอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาของภาคส่วนอื่นๆ อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม ยิ่งให้ ยิ่งได้รับยิ่งแบ่งปัน ยิ่งมีความสุข”

ทีมข่าว มหาสารคาม


แชร์