เสริมความเข้มแข็งผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

แชร์

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดน่าน สืบเนื่องจากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย และซักซ้อมความเข้าใจให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จึงจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูนสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ให้แก่ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายเตือนภัย สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และผู้นำชุมชนเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 แพร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่จากส่วนอุทกวิทยาที่ 2 แพร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และ เจ้าหน้าที่สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จำนวนรวม 55 คนโดยมีนางสุปราณี รุ่งหิรัญวิโรจน์ เป็นวิทยากรช่วยถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า สำหรับผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยและผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง ขอชื่นชมผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา และเครือข่ายแจ้งข้อมูลเตือนภัยทุกท่าน ที่มีจิตอาสา ช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างแข็งขัน ที่เห็นความสำคัญ และได้สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้และปฏิบัติในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อก่อประโยชน์และป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์