อธิบดีพช. ตรวจเยี่ยม ต้นแบบ“โคก หนอง นา โมเดล”

แชร์

วันที่10 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ของนางอินท์ชลิตา คุณธรรมพงไท หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้จัดการเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 15 ไร่ ให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูง พืชสมุนไพร ปล่อยพันธุ์ปลา และขุดคลองไส้ไก่ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแก่เกษตรกรพื้นที่

“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ “เศษฐกิจพอเพียง” ตามทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับพสกนิกรทุกหมู่เหล่านำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดินและใต้ดิน ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ทำกินด้านการเกษตร โดยการพัฒนาพื้นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำฝนตามธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช และสัตว์ อย่างสมดุล เมื่อดำเนินการสักระยะหนึ่งแล้ว ผู้ที่ดำเนินการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายได้ต่อวัน รายได้ต่อเดือน และรายได้ต่อปี ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตลอดไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์