3พ.ค.นี้เปิดคลินิกจัดการมรดกออนไลน์โควิด-19

แชร์

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง จัดโครงการ “คลินิกจัดการมรดกออนไลน์ VS COVID-19” เริ่ม 3 พ.ค.นี้ ช่วยสะดวก ประหยัด เสร็จไว ปลอดภัย ไร้โควิด-19

23 เม.ย.64/ นายสันติ วงศ์รัตนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง มีดำริให้เปิดดำเนินการโครงการ “คลินิกจัดการมรดกออนไลน์ VS COVID-19” เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ขึ้นโดยอาศัยประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 1) ซึ่งออกตามความในข้อ 27 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ศาลแพ่งจึงเห็นสมควรนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน เช่น ไต่สวนพยานผ่านระบบ Zoom, แอปพลิเคชั่น Line, Microsoft team โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพร้อมเริ่มดำเนินตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรของศาล คู่ความและผู้มาติดต่อราชการศาลแพ่ง ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวอันเป็นการสนับสนุน นโยบาย นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ภายใต้หลักการ “บริสุทธิ์ ยุติธรรม” (Virtuous Justice) ตามแนวทาง 5 ประการ “เสมอภาค สมดุล สร้างสรรค์ ส่งเสริม ส่วนร่วม” (Equality Balance Creativity Promotion Involvement : EBCPI) และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม และการเข้าถึงกระบวนการของศาลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ JUSTICE “จัดการมรดกออนไลน์ สะดวก ประหยัด เสร็จไว ปลอดภัย ไร้โควิด”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์