“ธัชชา”องค์กรใหม่ขับเคลื่อนทุนชาติ

“ดร.เอนก”ฟิตจัด! ผุดหน่วยงานใหม่ “ธัชชา” ขับเคลื่อนงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรม ดึงกูรูสร้างทุนชาติด้านวัฒนธรรม

27ก.พ.64/หลังจากได้เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์หรือ “ธัชชา” (Thailand Acardemi of Social Sciences,Humanities and Arts –TASSHA) มาตั้งแต่เดือนพ.ย.2563 ในที่สุด ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายหน่วยงานพิเศษดังกล่าว เมื่อเย็นวันที่ 25 ก.พ.2564

ก่อนพิธีเปิด รมว.อว.ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯโดยกล่าวชื่นชมที่โครงการนี้สำเร็จได้ภายใน3เดือนเศษหลังการสั่งการ ยืนยันว่าการเกิดขึ้นของ”ธัชชา”เป็นการสร้างสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับด้านสังคมศาสตร์ฯ แต่ทุกองคาพยพในกระทรวงต้องหลอมรวมและมาช่วยกันทำให้องค์ความรู้ด้านนี้มีทั้งมูลค่าและคุณค่า เป็นงานด้านวัฒนธรรมที่มีความหมายมากกว่างานศิลปะแต่เป็นทุนชาติ เป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรม ดังนั้นต้องไม่เป็นเพียงการศึกษาและวิจัยแบบเดิมๆ

พิธีการเปิดเริ่มจากศิลปินแห่งชาติ –เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้จดจารบทกวีสองบทท่ามกลางเสียงขลุ่ยจากศิลปินแห่งชาติอีกคนคือ ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมๆกับอ.ปรีชา เถาว์ทอง ศิลปินแห่งชาติอีกคนได้วาดภาพเชิงสัญญลักษณ์”ประตูแห่งองค์ความรู้” ก่อนจะร่วมกันเปิดป้ายและตามด้วยศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม-สื่อผสมปี 2563 คือ รศ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ นำคณะเยี่ยมชมมุมและห้องทำงานของธัชชาทั้ง 5 ห้อง ซึ่งประดับด้วยภาพผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยงดงาม จากนั้นคณะทั้งหมดไปชมนิทรรศการของ 5 สถาบันที่อยู่ภายใต้ร่มธงธัชชา รวมทั้งการแสดงชุด “สุวรรณภูมิ-สยาม-Thailand”

อย่างไรก็ตาม โดยก่อนพิธีปิดงาน รมว.อว.ได้กล่าวขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมงานและย้ำว่า”ธัชชา”จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมของประเทศนำไปสู่การสร้างคุณค่า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

สำหรับโครงสร้างของธัชชาจะแบ่งงานเป็น 5 ด้านหรือ 5 สถาบัน มีการแต่งตั้งประธานครบทั้ง 5 ด้านดังนี้

1)สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา – น.พ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส นักค้นคว้าประวัติศาสตร์

2)สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง – ศ.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

3)สถาบันโลกคดีศึกษา – นายสมปอง สงวนบรรพ์ อดีตเอกอัครราชฑูตหลายประเทศ

4)สถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ –ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีม.ศิลปากร

5)สถาบันช่างศิลป์พื้นถิ่น – ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ทั้งนี้ที่ทำการของธัชชาตั้งอยู่ที่ชั้น 20 อาคารอุดมศึกษา2 สป.อว.โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯที่มีปลัดกระทรวงอว.คือศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธาน,รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เป็นรองประธาน เมื่อจบภารกิจการจัดตั้งแล้วก็จะแปรสภาพเป็นกรรมการกำกับทิศทางของธัชชาต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน