ประมงคิดค้นวิจัยอาหารเม็ดเลี้ยงสัตว์น้ำสำเร็จ

กรมประมง ทำสำเร็จคิดค้นงานวิจัยลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เผยนำวัตถุดิบจากเศษเหลือการแปรรูปสัตว์ปีกและกากจากการผลิตเอทานอล นำมาผลิตเป็นอาหารเม็ด นำร่องเลี้ยงปลากะพงทอง ช่อนทะเล ได้ผลเกินคาด

4ก.พ.64/ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมให้นักวิชาการประมงมีการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล่าสุด กรมประมงได้มีการคิดค้นงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ด้วยการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลในกิจการอุตสาหกรรมมาทำการผลิตเป็นอาหารเม็ดต้นทุนต่ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่หาได้ง่าย และมีราคาถูก สามารถทดแทนการใช้ปลาป่นและกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่มีราคาค่อนข้างสูงและยังหาได้ยากอีกด้วยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมด ประกอบกับในปัจจุบันปริมาณปลาป่นที่ผลิตได้ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงและขาดแคลนในบางฤดูกาล ส่งผลทำให้ราคาปลาป่นและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กล่าวในรายละเอียดว่า ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองนำเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลซึ่งมีโปรตีนไฮโดรไลเสดจากการย่อยเศษเหลือของการแปรรูปปลาทะเลในท้องถิ่น กากปาล์มเนื้อใน และวัตถุดิบอื่นๆ มาผลิตเป็นอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดแบบลอยน้ำ ให้มีระดับโปรตีน 38-42 เปอร์เซ็นต์ โดยทำการอัดเม็ดที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปากสัตว์น้ำ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำร่องใช้อาหารดังกล่าวทดลองเลี้ยงกับปลาทะเลกลุ่มกินเนื้อ ได้แก่ ปลากะพงทอง และปลาช่อนทะเล ซึ่งมีความต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง ซึ่งอาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มนี้มีราคาสูงกว่ากลุ่มกินพืช โดยจากการทดลองวิจัยดังกล่าวพบว่าอาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง ปลาทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้ พบมีการเจริญเติบโตที่ดีและอัตรารอดสูง รวมถึงคุณภาพเนื้อปลาทะเลไม่ลดลง ไม่มีของเสียจากตัวปลาทะเล และอาหารที่ทำให้เกิดดินและน้ำเสียบริเวณแหล่งเลี้ยงอีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจะเร่งพัฒนาสูตรการผลิตอาหารเม็ดต้นทุนต่ำ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับใช้เลี้ยงปลาทะเลชนิดอื่น ๆ และปลาน้ำจืด รวมทั้งสัตว์น้ำกลุ่มกุ้งทะเล และกุ้งน้ำจืดต่อไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิตอาหารเม็ดต้นทุนต่ำคุณภาพดีไว้ใช้เองและขยายผลต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทรศัพท์ 076 621 822 ในวันและเวลาราชการ

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน