แม่ฮ่องสอน ชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราว

แชร์

วันที่16 มกราคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์แนวโน้มและการดำเนินงานการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ เป็นสองจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มีการพิจารณาเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ ของจังหวัด รวมทั้งพิจารณาการใช้งบใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เบื้องต้นมีคำสั่งยกเลิกการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 5 ช่องทาง ต่ออีก ซึ่งจะมีคณะทำงานออก ไปประเมินมาตรการศักยภาพ การเตรียม มาตรการตามช่องทางการค้าชายแดน ก่อนสรุปให้คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งมาตรการปิดด่านในครั้งนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดน ไทย เมียนมา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศไว้โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การมีแอฟพิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ และสวัสดีแม่ฮ่องสอน รวมทั้ง มีการวัดอุณหภูมิ และใช้เจลล้างมือทุกครั้ง ทั้งนี้การเตรียมความพร้อม ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีการแบ่งโซนพื้นที่ 3 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม และ อำเภอปาย ให้จัดเตรียมพื้นที่อำเภอแต่ละแห่งเป็นพื้นที่รองรับ หากเกิดการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรง ยกเว้นอำเภอปาย ที่มีสถานที่เอกชนรองรับไว้แล้ว พร้อมเน้นย้ำเพิ่มความเข้มข้นการป้องกันตามแนวชายแดนและการตรวจคัดกรองตามจุดตรวจต่างๆ

นอกจากนี้จะมีการตรวจค้นหาในกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มผู้ต้องขังใหม่ แรงงานต่างด้าวและผุ้หลบหนีจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประชาชนในชุมชนเสี่ยงตามพื้นที่ชายแดน ผู้ประกอบการ พนักงาน สถานบันเทิง รวมทั้งเตรียมแผนบริหารจัดการวัคซีน covid-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มีการพิจารณาแนวทางในการขอจัดกิจกรรม การจัดงาน การจัดประชุม อบรมของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆโดยเบื้องต้น การจัดประชุม อบรม หากมีคนจำนวนมาก ขอให้หลีกเลี่ยง หรือหากต้องดำเนินการจัดประชุม หรืออบรม หากไม่มีวิทยากรภายนอกจังหวัด ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมรณรงค์ งานประเพณี ที่ไม่มีมหรสพ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณา ส่วนหากการจัดงานที่มีมหรสพ หรืองานรื่นเริง ให้ส่งคณะกรรมการโรคติดต่อในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์