คนไทยกลัวห่ากินปอด แห่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ยอดทะลุ 7.1 ล้านฉบับภายใน 2 เดือน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ทำประกันโควิด ระบุช่วง 2 เดือน ยอดขายประกันภัยโควิด – 19 ถล่มทะลายทะลุ 7.1 ล้านฉบับแล้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ประชาชนให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำนวน 7,121,651 ฉบับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน จึงนับได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกันภัยไทย

อย่างไรก็ดี สำนักงาน คปภ. ยังคงคุมเข้มและตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นตามคำสั่ง คปภ.ที่ 174/2563 เพื่อทำหน้าที่ในกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม พิจารณาเสนอความเห็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยทีมเฉพาะกิจชุดนี้จะทำงานแบบบูรณาการระหว่างสำนักงาน คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงได้มีการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th และสื่อต่างๆ

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า ได้มีการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้มีฐานะการเงินและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ อันอาจมีผลต่อฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประกันภัยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทาง line chat Bot @oicconnect คปภ.รอบรู้ เพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนเกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19โดยประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE Application เพื่อค้นหาชื่อ @oicconnect ซึ่งจะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยโควิด-19 ได้ทันที

นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนทั้งเดือน ยังจัดให้มีสายด่วน คปภ.1186 ให้บริการคำถามเกี่ยวกับประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการพัฒนา Application คนกลาง For Sure เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่กำลังเสนอขายประกันภัยได้ทันที เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มิจฉาชีพที่ไม่มีใบอนุญาตหลอกขายประกันภัย และทำให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับประชาชนที่กำลังตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะ ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยนำไปเปรียบเทียบแต่ละบริษัท ซึ่งจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เช่น ให้ความคุ้มครองกรณีเมื่อตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 หรือการเจ็บป่วยในกรณีโคมา หรือ ค่าชดเชยรายวันกรณีที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมถึงต้องศึกษาถึงข้อจำกัดในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด–19 โดยเฉพาะด้วย เช่น มีช่วงระยะเวลารอคอย 14 วัน ไม่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด–19 มาก่อนทำประกันภัย และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์กรณีที่มีการขอรับโดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในส่วนของประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางไว้แล้ว กรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ด้วย

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ร้องเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oic.or.th และกรอกข้อความตามแบบฟอร์มที่กำหนด เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลให้ทราบในระยะเวลาที่รวดเร็ว

“สำนักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในทุกมิติ และได้มีการติดตามการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ.กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้น เพื่อรับมือข้อพิพาทด้านประกันภัยโควิด-19 ดังนั้นประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน